PRO MUŽE 

 • SVALY
 • ENERGIE A VÝDRŽ
 • LIBIDO
CHCI MAXULEN

 • Testofen® – standardizovaný výtažek ze semene pískavice řeckého sena – přispívá k vývoji svalové hmoty
 • Zinek – přispívá k udržení normální hladiny mužského pohlavního hormonu v krvi a k normální plodnosti a reprodukci
 • Hořčík – přispívá k normální činnosti svalů
 • Vitamín B6 – přispívá k normálnímu energetickému metabolismu
 • Hořčík a vitamín B6 – přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání

„Mám za sebou řadu sportovních úspěchů, které nyní předávám dál. Ale znáte to, síla a energie už není jako dřív. Proto jako podporu užívám doplněk stravy Maxulen. Dává mi větší náboj a energii. A to nejen v karate, ale i v každodenním životě.“

 

Mgr. Josef Rajchert,  šéftrenér Shotokan klubu Rajchert

CHCI MAXULEN
 • Testofen® – standardizovaný výtažek ze semene pískavice řeckého sena – přispívá k vývoji svalové hmoty
 • Zinek – přispívá k udržení normální hladiny mužského pohlavního hormonu v krvi a k normální plodnosti a reprodukci
 • Hořčík – přispívá k normální činnosti svalů
 • Vitamín B6 – přispívá k normálnímu energetickému metabolismu
 • Hořčík a vitamín B6 – přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání

SLEVA 50 %

 

OBJEDNAT MAXULEN®

Využijte slevy 324 Kč na první zásilku a objednejte si Maxulen nyní pouze za
649 Kč 325 Kč.

Balení obsahuje 30 tobolek, množství určené na 1 měsíc užívání.

Maxulen zasíláme bezpečně a bezkontaktně, přímo do vaší poštovní schránky.

Obchodními Podmínkami a zněním dokumentu Ochrana Soukromí.

 

Nákupem produktu se stanete členem pravidelného zasílání. Členství je aktivní, dokud jej nezrušíte. Je nastaveno s měsíční frekvencí a upravit nebo zrušit jej můžete na naší bezplatné lince, emailem nebo poštou. Cena dalších zásilek je 649 Kč.

 

Souhrn vaší objednávky:

Jméno
Příjmení
Ulice
PSČ
Město
E-mail
Telefon

Maxulen®  325 Kč
Doprava 29 Kč
Celkem 354 Kč

Doprava: Česká pošta – obyčejné psaní přímo do schránky

Platba: Bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, zboží bude doručeno s fakturou

 

« Zpět

1 Úvodní ustanovení

1/1 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.maxulen.cz, společnost Nordic Health s.r.o., IČO 248 50 225, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00, zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 180231 (dále jen „prodávající“), a kupujícího při prodeji doplňků stravy (dále jen „zboží“).

1/2 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu a řídí se právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „ObčZ“). Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy upravené i neupravené těmito obchodními podmínkami také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu nebo jinak jedná s podnikatelem.

1/3 Kupující-spotřebitel musí být při učinění objednávky zboží starší 18 let. Na objednávku spotřebitele mladšího 18 let se hledí, jakoby nebyla učiněna.

 

2 Členství Maxulen

2/1 Kupující objednávkou zboží zadanou prostřednictvím elektronického obchodu www.maxulen.cz nebo telefonního operátora objednává na dobu neurčitou také členství Maxulen tak, že zboží bude zasíláno po jednom kuse v pravidelných intervalech („členství Maxulen“) ve lhůtě a ceně uvedené v objednávce elektronického obchodu nebo uvedeného při rozhovoru s telefonním operátorem, s tím, že:

(a) první zásilka zboží v rámci členství Maxulen bude kupujícímu dodána do 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky, které prodávající provede odesláním potvrzujícího e-mailu či SMS zprávy nebo prostřednictvím telefonního operátora;

(b) další zásilky zboží v rámci členství Maxulen jsou zasílány v intervalu, který je uveden v objednávkovém formuláři, a tento interval počíná dnem stanoveným pro dodání první zásilky zboží;

(c) druh, množství zboží a místo dodání jsou sjednány v objednávce;

(d) kupující je oprávněn upravit zasílání dalších zásilek v rámci členství, tzn. vyloučit dodání jednotlivých zásilek či všech dalších zásilek. Žádost o tyto změny v členství je nutné doručit prodávajícímu nejpozději do konce zveřejněné provozní doby zákaznického centra 5 pracovních dní před avizovaným datem odeslání předmětné zásilky. Kupující tak může učinit telefonicky, emailem nebo písemně na adresu kupujícího.

2/2 Prodávající se zavazuje kupujícímu zboží v těchto pravidelných intervalech dodávat a kupující se zavazuje platit za dodané zboží dohodnutou cenu, to vše za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.

 

 

3 Objednání zboží a uzavření smlouvy prostřednictvím telefonního operátora

3/1 Pro platné zadání objednávky prostřednictvím telefonního operátora je nutné uvedení a potvrzení identifikačních a kontaktních údajů kupujícího, určení druhu zboží, množství zboží a místa dodání.

3/2 Před konečným a závazným potvrzením objednávky je kupujícímu obsah objednávky a obsah obchodních podmínek zrekapitulován včetně členství Maxulen.

4 Objednání zboží a uzavření smlouvy v elektronickém obchodě www.maxulen.cz

4/1 Pro platné zadání objednávky v elektronickém obchodě www.maxulen.cz je nutné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

4/2 Kupující je oprávněn před závazným potvrzením objednávky tuto objednávku zkontrolovat a změnit vyplněná data, případně zjistit a opravit chyby. Přehled objednávky je umístěn po provedení objednávky při stisku tlačítka „Pokračovat“. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, potvrzením objednávky kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné. Při potvrzení objednávky kupující rovněž potvrdí souhlas s těmito obchodními podmínkami a dále s výší ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.

4/3 Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce prodávající zašle e-mail s akceptací objednávky.

4/4 Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícímu k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu. Teprve objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy podle § 1732 ObčZ, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena až doručením potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího kupujícímu. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou dle těchto obchodních podmínek.

4/5 Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku zboží uvedeném na internetové stránce prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky. O tom musí kupujícího bezprostředně informovat.

4/6 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím osobám.   Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

5 Cena zboží, platební podmínky a dodání zboží

5/1 Cena zboží je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je uvedena jako cena konečná, včetně DPH.

5/2 Konečná částka k úhradě za zásilku, resp. první zásilku v rámci členství Maxulen je potvrzovaná kupujícím v elektronickém obchodě po vyplnění objednávkového formuláře nebo prostřednictvím telefonního operátora. Cena dalších zásilek (pokud se liší od ceny první zásilky) v případě členství Maxulen je potvrzována kupujícím v elektronickém obchodě po vyplnění objednávkového formuláře nebo prostřednictvím telefonního operátora.

5/3 Zboží je zasíláno kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce, a to smluvními přepravci prodávajícího, kteří jsou specifikováni v objednávkovém formuláři. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu nákladů za uskladnění a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5/4 Platbu za zboží kupující uhradí včetně DPH platební poukázkou či bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu, který je součástí zásilky. Prodávající nepřijímá platby v hotovosti. Všechny údaje potřebné pro provedení platby jsou uvedeny na faktuře. Při platbě převodem je nezbytné uvést správný variabilní symbol, který je také stanoven na faktuře. Celkovou částku kupující hradí ve výši uvedené na faktuře a částku nezaokrouhluje. Splatnost daňového dokladu je 14 dní ode dne vystavení faktury. V případě doručení službou balík do ruky, hradí kupující zboží při převzetí, tzv. dobírkou. Platba je možná pouze tímto popsaným způsobem. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny v souladu s § 2132 ObčZ.

5/5 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy prodávajícím kupujícímu slouží zároveň jako daňový doklad.

5/6 Náklady kupujícího na použití komunikačních prostředků při komunikaci s prodávajícím se řídí podmínkami mezi kupujícím a poskytovatelem příslušného komunikačního prostředku.

5/7 V případě, že se kupující dostane s úhradou dlužné částky do prodlení, bude kupujícímu zaslána upomínka. Penále na pokrytí administrativních nákladů spojených se zasláním upomínky činí za každou upomínku 45,- Kč. Tato částka bude připočítána k částce faktury. V případě, že kupující neuhradí prodávajícímu všechny vzniklé pohledávky včetně případných penále, může prodávající po uplynutí splatnosti 2. upomínky postoupit pohledávku smluvní společnosti Intrum Czech, s.r.o.

6 Odstoupení od smlouvy

6/1 Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 ObčZ odstoupit bez udání důvodů od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, resp. první zásilky zboží kupujícím nebo jím určenou osobou (jiná než dopravce).

6/2 Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující-spotřebitel ve lhůtě 14 dnů dle předchozího odstavce prokazatelně alespoň odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení, a to e-mailem na adresu info@maxulen.cz nebo písemně na adresu prodávajícího: Nordic Health s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1 s uvedením čísla objednávky a případně čísla bankovního účtu, na který bude připsána částka za vrácené zboží. Jako oznámení o odstoupení od smlouvy lze využít formulář tvořící přílohu č. 1 těchto podmínek. V případě, že byl využit tento formulář, potvrdí prodávající kupujícímu-spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny prodávající doporučuje kupujícímu zboží zaslat nebo předat bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, a to buď fyzickým dodáním, nebo odesláním na výše uvedenou adresu prodávajícího (nikoli dobírkou). Náklady spojené s vrácením zboží z důvodu odstoupení dle tohoto článku nese kupující-spotřebitel.

6/3 Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení kupujícího-spotřebitele od smlouvy, vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží dle požadavku kupujícího-spotřebitele buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny). Prodávající není povinen vrátit přijatou kupní cenu dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6/4 V případě, že kupující-spotřebitel využije právo na odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně překontrolovat a přezkoušet. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné za účelem nutného obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží s ohledem na jeho povahu a vlastnosti nebo není-li zboží vráceno v kompletním stavu; prodávající je oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží vůči kupní ceně, která má být vrácena; výši kompenzace je však prodávající povinen prokázat.

7 Záruční doba, Práva z vadného plnění

7/1 Záruční doba zboží odpovídá době minimální trvanlivosti vyznačené na obalu zboží.

7/2 Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění dle ustanovení ObčZ, zejména dle § 2099 ObčZ a následující. V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může od kupní smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7/3 Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění dle ustanovení ObčZ, zejména dle § 2099 ObčZ a následující.

7/4 Nároky z vad zboží lze uplatnit telefonicky na zákaznické lince prodávajícího, případně též písemně na adrese prodávajícího: Nordic Health s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1. Kupující je při reklamaci povinen sdělit údaje nezbytné pro identifikaci reklamované zásilky, pravdivě, úplně a srozumitelně popsat reklamovanou vadu a poskytnout kontaktní údaje pro účely komunikace o vyřízení reklamace. Nároky z vad zboží jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, u kupujícího-spotřebitele nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující-spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7/5 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek, tedy například na případy mechanického poškození po dodání, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo doporučením k užívání nebo z důvodu neseznámení se s doporučením k užívání.

8 Mimosoudní řešení sporů

8/1 V případě jakýchkoli sporů vyplývajících z prodeje zboží se může kupující nebo kupující-spotřebitel obrátit nejdříve s žádostí o jejich vyřešení přímo na prodávajícího. Kupující-spotřebitel se může v případě jakéhokoli sporu mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem obrátit také na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Více informací ohledně mimosoudního řešení sporů zde.

9 Závěrečná ustanovení

9/1 Kupní smlouva pro členství Maxulen dle těchto obchodních podmínek se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že kterákoli strana může smlouvu písemně, telefonicky nebo e-mailem vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou o délce 5 pracovních dnů. Výpovědní doba začne běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

9/2 Kupující je o obsahu těchto podmínek informován při zadání své objednávky a tyto obchodní podmínky jsou též zobrazeny na webových stránkách prodávajícího, takže je umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Prodávající je povinen kupujícímu – spotřebiteli poskytnout v textové podobě kromě znění smlouvy i znění těchto obchodních podmínek.

9/3 Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je účinné ke dni potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit a potvrzením objednávky stvrzuje, že je s jejich obsahem srozuměn.

9/4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné či nevynutitelné, nebo se neplatným nebo nevynutitelným stane, namísto něj nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či nevynutitelnému ustanovení nejvíce přibližuje. Neplatností nebo nevynutitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení.

9/5 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.6.2020.

PŘÍLOHA Č. 1 – VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

 

 

 

 

Adresát:               Nordic Health s.r.o.,

IČO 248 50 225

Hybernská 1009/24, Praha 1 – Nové Město,

PSČ 110 00

e-mail: info@maxulen.cz

 

 

 

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy od tohoto zboží:

 

 

Datum objednání:

 

Číslo objednávky:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Adresa spotřebitele:

 

 

 

 

Vrácení kupní ceny požaduji zasláním na výše uvedenou adresu / na účet č.:[*]

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

Podpis spotřebitele:

(pouze pokud je zasíláno v listinné podobě)

 

 

 

[*] Nehodící se škrtněte.

 

 

[*] Nehodící se škrtněte.

Sleva 324 Kč na první zásilku
Pro dlouhodobé užívání
CHCI MAXULEN
Objednáte pouze zde
Přímo do vaší schránky

Nezávazné členství

Jak funguje členství doplňku stravy Maxulen? Co má za výhody a jak dosáhnout nejlepších účinků?

„Nemám rád ty reklamní citáty, co vám říkají, že všechno spraví nějaký doplněk stravy, ale mě opravdu Maxulen změnil život. Cítím se daleko silnější, optimističtější … doběhnout pro mě tramvaj nebo vyběhnout čtyři patra schodů není vůbec žádný problém.

Herec Mirek Etzler

CHCI MAXULEN

Josef R.  VI.DAN Shotokan

„Již řadu měsíců užívám produkt Testomax (nyní Maxulen s Testofenem). Cítím se skvěle. Mám větší náboj a více energie. Jako trenér karate musím být v kondici a vzorem pro své cvičence. Přestože jsem překročil padesátku, jsem stále fit a vitální. Mohu jen doporučit.“

 

Přesvědčte se o účinku Maxulenu! Nyní pouze za 325 Kč

Lukáš Vránek

„Nejradši lezu po skalách a profesně se také věnuji práci ve výškách. To mi vyhovuje, protože práce se tak stává mým koníčkem a naopak. Není mi už dvacet a tělo se přirozeně s námahou vyrovnává hůř. Proto jsem se rozhodl vyzkoušet Maxulen. Beru ho už několik měsíců a mohu potvrdit, že funguje. Díky Maxulenu mám víc energie a síly pro lezení. Rozhodně mohu Maxulen doporučit.“

Nejlepší účinky

Jak bojovat proti příznakům klesajícího testosteronu. A jak správně užívat doplňky stravy, tak aby přinesly ty nejlepší účinky?

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout

Maxulen® vám přináší společnost Nordic Health s.r.o., která je součástí norské skupiny NutraQ AS. Ta je jednou z největších společností prodávajících doplňky stravy a další produkty v severských zemích. Centrála společnosti sídlí v Oslu a společnost je dále zastoupena ve Švédsku, Finsku, Dánsku, České republice, Německu, USA, Islandu a na Středním východě (Kuvajt). Skupina má přibližně 170 zaměstnanců a desítky produktů ve své nabídce. 

V České republice působíme od roku 2011. Naším cílem je nabídnout českému spotřebiteli produkty té nejvyšší kvality. Hodnoty naší společnosti jsou zodpovědnost, respekt, statečnost a inovace. Tyto hodnoty promítáme nejen do naší práce, ale hlavně v přístupu k našim zákazníkům. Naším posláním je pomáhat lidem k lepšímu každodennímu životu prostřednictvím ověřených, vysoce kvalitních doplňků stravy a zdravotnických prostředků.

Čtěte více

 

Nejčastější otázky k užívání doplňku stravy Maxulen

Proč zasíláme produkt v členství pravidelných zásilek?

Maxulen® je špičkový doplněk stravy, jehož účinky přicházejí pozvolně, avšak pro mužský organismus mají dlouhodobý přínos. Není to lék, proto nelze očekávat okamžitý a dočasný účinek či úlevu. K dosažení uspokojivého výsledku, stejně jako například u cvičení, je nutné dodržovat jisté odhodlání. Těch nejlepších výsledků dosáhnete při pravidelném užívání po dobu 4 až 6 měsíců. Z tohoto důvodů vám zasíláme Maxulen® pravidelně každý měsíc, abychom vám zaručili pravidelné užívání, které vede k dosažení nejlepších účinků. Výhodou programu je jistě také to, že vy sami šetříte čas a starosti s pořízením dalších zásilek.

Co vám Maxulen® opravdu přináší a co od něj očekávat?

Po dosažení věku 30 let začíná hladina testosteronu v mužském těle klesat přibližně o 1 % ročně. To je přirozený fyziologický vývoj, který přináší do mužského života nepříjemné změny. Úbytek svalové hmoty, nabírání na váze, pokles energie, ztráta libida, jsou hlavní příznaky klesající hladiny testosteronu. Doplněk stravy Maxulen® pomáhá mužům čelit právě těmto negativním trendům. Je důležité si uvědomit, že Maxulen® nezvyšuje hladinu mužského hormonu. Ze zpětných vazeb našich zákazníků víme, že svaly se jim zásadně nezvětšily, ale v kombinaci s cvičením vidí lepší výsledky. Cítí se pevnější, silnější a méně unavení. Pozitivní dopad na  libido je prokázaný vědeckými studiemi (složka Testofen®).

Jak správně užívat doplněk stravy Maxulen®

Je důležité neotálet s užíváním. Hned jak vám přijde první zásilka, začněte užívat 1 tobolku denně s jídlem nebo po něm. Jedině takto se vám užívání opravdu vyplatí a vy za své peníze dosáhnete toho nejlepšího účinku. Nastavte si každodenní připomínku do telefonu či kalendáře. Každodenní užití jedné tobolky je pro dosažení nejlepšího účinku nezbytné. Přestávky a nahodilé užívání nemusí přinést očekávané výsledky.

Jak nejlépe vyzkouším účinky doplňku stravy Maxulen®

Pokud chcete Maxulen® vyzkoušet plno-hodnotně a tak se účinně bránit negativním dopadům, které s sebou nese klesající hladina testosteronu, musíte brát Maxulen® každý den po dobu 4 až 6 měsíců. Někteří zákazníci cítí účinky již během prvního měsíce. Nicméně jedná se o individuální výsledky. Je možné, že poté, co si na ně organismus zvykne, v dalším měsíci už nemusí být vnímány.

Jak vypadají účinky a přínos doplňku stravy Maxulen® v každodenním životě

Je nutné si přiznat, že každodenní pozitiva bereme jako běžné a samozřejmé a naopak si více všímáme negativních věcí. Podobně to může být i s vnímáním účinků doplňku stravy Maxulen®. Pokud pravidelně cvičíte a užíváte Maxulen®, určitě vidíte lepší výsledky svého snažení. Možná se z vás za pár měsíců nestal svalovec, ale pravděpodobně se cítíte pevnější, silnější a vydržíte o něco více. Zaměřte se na to, jak na vás reaguje okolí, které vás dobře zná. Možná se mu budete zdát více jistý a v lepší náladě. Mnoho našich zákazníků bere Maxulen® s očekáváním, že se budou celkově cítit lépe. A to je asi to hlavní na co se zaměřit, protože vše se vším souvisí. Například, když máte více energie, tak i to více cvičíte a z toho se cítíte lépe. Následně díky tomu se vám například zvětší sebevědomí, které možná přetavíte v úspěchy v práci nebo v osobním životě. Samozřejmě, záleží na jedinci, ale jisté je, že pravidelné a dlouhodobé užívání doplňku stravy Maxulen® může zlepšit kvalitu vašeho života.